realizace

Restaurování nástěnných maleb v místnosti M315 (tzv. Čínský salónek) na zámku Vizovice – část západní a severní stěny

Termín započetí a ukončení akce: červenec – listopad 2013

Pedagogický dohled: Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D.

Zadavatel: NPÚ, Územní odborné pracoviště v Kroměříži

Autor: neznámý (dříve připisováno malíři N. Krausovi)

Sloh, datace: rokoko, pravděpodobně 3. čtvrtina 18. století (zřejmě po r. 1757)

Technika, materiál: secco malba, pojivem zřejmě kaseinát vápenatý, použité pigmenty            odpovídají 2. polovině 18.století, metálové zlacení pokládané na mordant

Plocha části určené k samostatnému restaurování: cca 6,5 m2

Předchozí známé zásahy a úpravy: pozorovatelné jsou dva sekundární zásahy                    pocházející pravděpodobně z 19. a 20. století  (celoplošně v oblasti soklu a jednoduchých  obdélníkových šedýc hrámů; lokálně i v pozadí  a stylizovaném rokokovém dekoru)

Lokace památky: Státní zámek Vizovice, Palackého náměstí č.p. 376, 76312 Vizovice

Klasifikace památky (rejstříkové číslo objektu v ÚSKP): NKP (16549/7-2120)

Restaurované dílo: nástěnné malby v místnosti M 315 na zámku Vizovice

  • spodní polovina severní části západní stěny  (s přesahem do stěny severní)
  • prostor nad dveřním otvore
  • levá boční a horní okenní špaleta

Stručný popis díla a stavu před restaurováním:

Stěny salónku jsou členěny sedmi obdélnými zrcadly, v jednotlivých zrcadlech se nachází stylizovaný rokokový dekor a dva žánrové výjevy       s orientální tématikou. Rokokovým dekorem jsou zdobeny i okenní špalety a menší obdélné pole nad dveřním otvorem. Šedé rámování střídají světle zelené plochy, v nichž jsou umístěny zemitě červené výjevy akcentované metálovým zlacením. V rámci vymezeného úseku se nachází žánrový výjev zobrazující postavu muže s copánkem, který v nakročeném postoji bodá dlouhou tyčí do blíže nespecifikovaného zvířete.

Nástěnná malba byla poměrně dobře dochovaná. Vykazovala typická poškození – znečištění vrstvou prachu a sazí (jež souvisí s umístěním kachlových kamen v rohu místnosti), trhliny a dutiny v omítce, práškovatění barevné vrstvy (které vedlo především v okenních špaletách ke značným ztrátám originálu), ztráta adheze zlacení k podkladu a výskyt plísní. Zelená pozadí polí (zvláště v okenních špaletách a obdélném poli nade dveřmi) byla lokálně přemalována dvěma nevhodnými druhy zelené barvy. Místy se objevovaly okrové a hnědé přemalby rokokového dekoru a přemalby zinkovou bělobou. Současné šedé rámování zrcadel je také sekundární zásah, překrývající původní světle šedé rámování. V oblasti okenních špalet byla tato úprava problematická, protože zasahovala do dekoru a nevhodně jej vydělovala z pozadí.

 

Provedený restaurátorský zásah:

Prekonsolidace barevné vrstvy a ohrožených metálových fólií akrylátovou disperzí Dispersion K9.

Celoplošné očištění malby od prachových depozitů.

Odstranění přemaleb uvnitř zrcadel, v malém poli nad dveřním otvorem a odstranění mladšího šedého rámování v okenních špaletách. Ponechány byly plošnější přemalby soklu a šedé rámování mezi zrcadly.

Celoplošný postřik proti plísním dezinfekčním prostředkem (Ajatin).

Celoplošná fixáž barevné vrstvy akrylátovou disperzí Medium for Consolidation.

Zajištění a hloubková injektáž prasklin a oddělujících se částí omítkové vrstvy injektážní směsí na vápenné bázi (Vapo Injekt a Ledan TA1 v poměru 1:1).

Vytmelení prasklin a defektů omítky vápenným tmelem.

Retuše poškozené barvené vrstvy a vytmelených defektů, rekonstrukce zlacení

a chybějící modelace rokajů. Byla stanovena koncepce, jež přistoupila k nápodobivé retuši s lokálními rekonstrukcemi degradovaných částí dekoru. Retuš byla provedena minerálními pigmenty a práškovými slídami (v případě rekonstrukce zlacení) pojenými arabskou gumou, čímž byla zajištěna jejich reverzibilita.

Galerie: