realizace

Restaurování malovaných erbů v hlavní lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech

Termín započetí a ukončení akce: srpen – prosinec 2015

Pedagogický dohled: Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D.

Zadavatel: Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, 39003 Tábor

Autor: neznámý

Sloh, datace: baroko, kolem roku 1714

Technika, materiál:

  • figurální kompozice – olejomalba na vápenné omítce
  • nápisová zrcadla a pásky – secco malba (pravděpodobně vápenné secco s příměsí organického pojiva) na vápenné omítce

Rozměry: celková plocha restaurovaných maleb 1,5 m2

Předchozí známé zásahy a úpravy:

  • dle druhotných vrstev na štucích lze přepokládat několik zásahů v průběhu 19. a 20. stol.
  • poslední zásah ze 70. let 20. stol. doložený ústním svědectvím – celoplošná přemalba provedená pravděpodobně technikou suché tempery

Lokace památky: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Staroklokotská 1, 390 03 Tábor

Klasifikace památky (rejstříkové číslo objektu v ÚSKP): KP (33854/3-4878)

Restaurované dílo:

  • nástěnná malba v lunetě na jižní stěně kaple s tématem „Procesí ke klokotskému poutnímu areálu“
  • dva výjevy ve vítězném oblouku dělícím kapli od hlavní lodi s tématy „Klanění tří králů“„Uvedení Páně do chrámu“
  • malovaný štít s mariánskou tématikou, který drží štuková plastika putto sedící na hlavici jihovýchodního pilastru

Stručný popis díla a stavu před restaurováním:

Interiér kaple sv. Josefa je zdoben bohatým štukovým dekorem a nástěnnými malbami s figurálními motivy. Všechny malby jsou vymezeny plastickým štukovým rámem a jsou doplněny nápisovými zrcadly nebo páskami. Předmětem samostatného restaurování byla nástěnná malba v lunetě na jižní stěně kaple s tématem „Procesí ke klokotskému poutnímu areálu(včetně související nápisové pásky), dva výjevy ve vítězném oblouku s tématy „Klanění tří králů“„Uvedení Páně do chrámu a malovaný štít s mariánskou tématikou, který drží štuková plastika putto sedící na hlavici jihovýchodního pilastru.

Původní nástěnné malby byly provedeny olejovou technikou na bolusovém podkladu. V průběhu 70. let 20. století však byly všechny malby opatřeny takřka celoplošnou přemalbou, provedenou pravděpodobně technikou suché tempery. Tento druhotný zásah se vyznačoval technickým provedením nižší kvality a v případě obou samostatně restaurovaných výjevů ve vítězném oblouku značně pozměňoval až dezinterpretoval původní náměty maleb.

Povrch maleb byl pokryt silnou vrstvou prachového depozitu a tmavými rezistentními nečistotami. Původní malba vykazovala silnou krakeláž, lokálně bylo možné pozorovat ztrátu adheze barevné vrstvy k podkladu, od nějž se odlupuje v malých šupinách. Na mnoha místech barevná vrstva již zcela scházela, jinde byly defekty zjevně překryty přemalbami. Z průzkumu vyplynulo, že dochování originálu bylo, zvláště u výjevů ve vítězném oblouku, velmi malé. Barvená vrstva vykazovala v některých místech změnu barevnosti, a to v podobě ztmavlých či zašedlých partií. Chemicko-technologický průzkum prokázal, že šedý povlak na povrchu barevné vrstvy je biologického napadení. Nápisová páska pod obrazovým zrcadlem v lunetě, stejně jako některá nápisová pole v prostoru klenby kaple, byla zcela překryta několika vrstvami vápenných nátěrů.

Provedený restaurátorský zásah:

Šetrné očištění celé plochy malby od prachových depozitů.

Lokální prekonsolidace nesoudržných krakel originálního povrchu olejomaleb akrylátovou disperzí Dispersion K9.

Očištění a sejmutí přemaleb z figurálních výjevů – v první fázi za použití směsi tenzidu Triton X-100 s vodou, v druhé fázi pomocí isopropanolu (v případě potřeby lokální dočištění směsi jádrového mýdla, vody a terpentýnu).

Sejmutí druhotných vápenných nátěrů na nápisové pásce (mechanicky).

Hloubková injektáž dutin a prasklin – injektážní směsí na bázi hydraulického vápna Ledan TA1 s mramorovou moučkou v poměru 1 : 1.

Strukturální konsolidace otevřených defektů omítek konsolidantem na křemičité bázi Sebosil S v lihu.

Plošná fixáž barevné vrstvy figurálních výjevů (akrylátovou pryskyřicí Paraloid B-72 v toluenu) a nápisových zrcadel (akrylátovou disperzí Medium für Konsolidierung)

Tmelení defektů vápennou maltou (v hloubkách) a akrylátovým tmelem (defekty v barevné vrstvě).

Retuš figurálních výjevů dle dohledaných analogií kombinovanou technikou retuše – započetí akvarelovými barvami (ArtistsWater Colour (Winsor & NewtonTM), dokončení olejopryskyřičnými barvami MUSSINI® (Schmincke). Pro retuš nápisové pásky byly použity pouze minerální pigmenty pojené arabskou gumou.

Galerie: