realizace

Restaurování dekorativní nástěnné malby na klenbě místnosti 105 v měšťanském domě čp. 107 ve Vysokém Mýtě

Termín započetí a ukončení akce: duben – srpen 2019

Zadavatel: NoZ, s.r.o, Lozice – Chroustovice, 538 63 Chroustovice

Autor: neznámý

Datace: pravděpodobně 2. pol. 19. století

Technika: secco malba (suchá tempera) na podkladovém vápenném nátěru

Rozměry: plocha cca 28 m2

Předchozí známé zásahy a úpravy: 2018 – odkryv malby (v rámci započatých stavebních prací na úpravě objektu)

Lokace památky: měšťanský dům čp. 107, Tůmova 107, 566 01 Vysoké Mýto

Klasifikace památky (rejstříkové číslo objektu v ÚSKP): KP (30719/6-4121)

Restaurované dílo: dekorativní nástěnná malba na klenbě místnosti 105, prostor nad druhotně zazděným dveřním otvorem do místnosti č. 103 a okenní výklenek na jižní stěně

Stručný popis díla a stavu před restaurováním:

Restaurovaná dekorativní malba se nachází v přízemí domu, ve východní části klenby místnosti č. 105. Malba zde překrývá minimálně tři starší, fragmentárně dochované, malířské úpravy, jež jsou dekorovány pouze jednoduchým linkováním. Restaurovanou malbu tvoří především tříbarevné pásy lemující jednotlivé klenební výseče a obvod klenby. Nejširší střední pás lemování má světlou šedomodrou barevnost a je zdoben jednoduchým rostlinným šablonovým dekorem, ze kterého se však dochovaly jen málo čitelné fragmenty.

Stav odkryté dekorativní výmalby a podkladových omítek byl velmi špatný. Omítky byly na mnoha místech silně rozpraskané, uvolněné od zdiva  a lokálně vyspravované druhotnými tmely. Lokálně se vyskytovaly také oblasti, kde došlo k úplné ztrátě omítek. Silně poškozená byla i samotná barevná vrstva restaurované výmalby. V důsledku ztráty adheze k podkladovému vápennému nátěru došlo, a to především v ploše uvnitř dekorativního rámování, k úplné ztrátě barevné vrstvy. Ztrátou barevné vrstvy však bylo poškozeno i samotné dekorativní rámování, zejména plochy hnědozelených pásů. Celoplošně vykazovala barevná vrstva malby značně oslabenou kohezi.

Provedený restaurátorský zásah:

Vzhledem k nízké míře dochování a ke špatnému technickému stavu starších výmaleb byl jejich odkryv na úkor mladší dekorativní malby vyhodnocen jako zcela nevhodné řešení. Bylo proto navrženo restaurovat výrazně lépe dochovanou a výtvarně bohatší malbu dekorativních pásů s šablonovým dekorem, pocházející patrně ze 2. poloviny 19. století.

V rámci restaurátorského zásahu došlo k celoplošnému mechanickému dočištění již odkrytého povrchu malby od residuí druhotných překryvných vrstev. Uvolněné omítkové vrstvy byly konsolidovány (injektážním prostředkem Vapo Injekt), nevyhovující druhotné tmely odstraněny a nahrazeny novými vápennými tmely.

Rovněž byly konsolidovány všechny plochy barevných vrstev (akrylátovou disperzí K9).

Drobná místa ztrát barevné vrstvy v lépe dochovaných částech restaurované malby měla být potlačena lokální retuší (provedenou práškovými minerálními pigmenty pojenými arabskou gumou). V plochách opatřených novými tmely a v místech, kde scházely rozsáhlejší části dekorativních pásů, či barevných ploch, byla provedena náznaková rekonstrukce, a to bez snahy o doplnění scházejícího šablonového dekoru.

V ploše okenního výklenku, kde se vrstva restaurované malby nedochovala vůbec byla odkryta a obdobným způsobem restaurována nejstarší nalezená barevná vrstva, tj. růžovofialová výmalba s jednoduchým dekorativním linkováním

Galerie: