realizace

Restaurování části štukové výzdoby a nástěnné malby s motivem Principatus na klenbě kaple sv. Isidora v Křenově

Termín započetí a ukončení akce: březen – srpen 2014

Pedagogický dohled: Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D., MgA. Daniela Urbanová

Zadavatel: Obec Křenov, Křenov 26, 569 22, Křenov

Autor malby, autor štu: neznámý; pravděpodobně  okruh Baltazara Fontany

Sloh, datace: baroko, 1. polovina 18. století (pravděpodobně mezi léty 1707 – 1713)

Technika, materiál: fresco-secco malba na vápenné omítce, ve fresce patrně jen štětcová rozkresba, secco malba pojena pojivem na bázi bílkovin; vápenný štuk s příměsí sádry, barevná vrstva byla provedena technikou tempery

Plocha části určené k samostatnému restaurování: cca 6,5m2

Předchozí známé zásahy a úpravy:

  •   2005-2006 zajištění malby a štuku – fixáž, hloubková injektáž, odsolení   (restaurátorky Radana a Dagmar Hamsíkovy)
  •   19 –20. století dílčí úpravy nástropní malby – tmely, přemalby

Lokace památky: hřbitovní kaple sv. Isidora v Křenově (okres Svitavy)

Klasifikace památky (rejstříkové číslo objektu v ÚSKP): KP (28066/6-3094)

Restaurované dílo:

 

  • část nástěnné malby s motivem Principatus na klenbě kaple
  • dvojice štukových hlaviček andílků na klenbě kaple
  • část pásu nad korunní římsou – malovaná oblaka

Stručný popis díla a stavu před restaurováním:

Vymezený úsek je součástí nástropní malby Devíti andělských kůrů v klenbě kaple. Vyobrazení jednotlivých andělských postav tvoří pás, lemující centrální výjev Nanebevzetí Panny Marie. Osm andělských postav (devátý kůr je pravděpodobně součástí centrálního výjevu) na růžovém pozadí střídají štukové akantové rozviliny okrové barvy. Malba jednotlivých postav je podložena hrubší omítkou s vytaženým zrnem,   v okolí štuků se nachází hladká kletovaná omítka. Předmětem samostatného restaurování je andělská postava představující andělský kůr Principatus (= Knížectva). K určení kůru odkazuje jak latinský nápis nad hlavou anděla, tak charakteristické atributy (koruna s žezlem u nohy anděla, proutek v ruce) i žluté roucho s bohatě řaseným červeným pláštěm lemovaným hermelínem. Součástí vymezeného úseku jsou i dvě štukové okřídlené andělské hlavičky okrové barevnosti s prvky zlacení na okrajích křídel (plátkové zlato na olejovém podkladu) a část pásu mezi korunní římsou a malbou andělských kůrů, pojednaného jako malba oblak v pastelové barevnosti.

Malba je poškozena především vlivem dlouhodobého zatékání do kaple a nevhodně zvoleným restaurátorským zásahem. Barevná vrstva je silně zpráškovatělá, především v partiích žluté, červené a zelené. Na mnoha místech je nesoudržná s podkladem, odpadává ve větších či menších šupinkách. V některých místech došlo k úplné ztrátě barevné vrstvy (především ve žlutém rouchu).

Problém s adhezí a kohezí se lokálně týká i vrchní omítkové vrstvy (intonaca), zvláště v okolí prasklin je omítka značně nesoudržná. Další poškození: trhliny a dutiny v omítce, silně fixovaná lesklá místa a stékance fixativ nevhodně použitých připředchozím restaurátorském zásahu, pasáže se změněnou barevností (v inkarnátu a v červené draperii) – přeměněné olovnaté pigmenty, šedý sádrovcový zákal (zvláště v tmavších partiích malby). Štukové hlavičky andílků jsou dobře zachované, nevykazují závažnější poškození, kromě drobných prasklin, znečištění prachovým depozitem a částečné degradace zlacení.

Provedený restaurátorský zásah:

Zkoušky konsolidace barevných a omítkových vrstev (minerálními konsolidanty: organokřemičitany a vápennými nanususpenzemi).

Konsolidace ohrožených omítkových vrstev (strukturální konsolidace – vápennou nanosuspenzí CaLoSil E-25, zajištění odtržených omítkových vrstev, kterým hrozí odpadnutí – injektážní směsí na vápenné bázi Ledan TA1).

Redukce lesků na silně fixovaných místech teplou destilovanou vodou a parním čističem VAPOR 3000.

Konsolidace barevné vrstvy organokřemičitany (KSE 100, KSE 300 HV)

a vápennými nanosuspenzemi ZFB703i a CaLoSil E-25.

Očištění štuku od prachového depozitu suchou cestou (štětci

a houbou Wishab), mokrou cestou (zvlhčenou houbou Wishab, vatovými tamponky s destilovanou vodou).

Hloubková konsolidace dutin a prasklin injektážní směsí na vápenné bázi Ledan TA1.

Vytmelení prasklin vápenným tmelem.

Retuš práškovými minerálními pigmenty pojenými arabskou gumou.

Galerie: